DE7+2


            7+2,指攀登七大洲最高峰和南北两极点的极限探险

            而DE7+2是将成人版的理念与生命生存教育做结合,针对孩子做了系统的改良

            如果我们的眼前还有浮云,那是因为我们站得还不够高

            人生中最艰难的时刻,往往也是最澎湃的瞬间

            一个人不逼自己一把,永远不知道自己有多优秀!

            无极致,不DE,和DE一起,攀登世界之巅!


0.135328s